DASP307 – Academic writing for linguistics and language studies


Vår 2012

Faglærer: Prof. Koenraad de Smedt

Emnebeskrivelse

Pensum

Semesteroppgave

Det skal skrives og kommenteres en original tekst om et lingvistisk emne. Teksten må holde en form og kvalitet på nivå med en tidskriftartikkel, konferanseinnlegg, eller kapittel i en masteroppgave eller doktorgradsavhandling. Kommentarene (i form av et refleksjonsnotat) bør greie ut om bevisste valg mht. tekstens mål og målgruppe, stil, forfatterperspektiv, polyfoni, retorisk og logisk struktur, bruk av grafiske virkemidler, bruk av redigeringsverktøy, språkbruk og terminologi, osv. Teksten bør være på ca. 4000 ord og refleksjonsnotatet på ca. 1000 til 1500 ord. Semesteroppgaven leveres via Min Side. NB: Teksten såvel som kommentarene må være et originalt arbeid og må ikke være levert ifm. en tidligere eksamen, med mindre teksten har gjennomgått betydelig revidering.

Lenker


Spring 2012

Teacher: Prof. Koenraad de Smedt

Course description

Reading list (pensum)

Assignment (semesteroppgave)

For the exam you are asked to write and comment an original linguistic text intended to be a journal or conference article or a chapter of a thesis or dissertation. The comments (in the form of a Reflection paper) should point out and discuss your conscious choices with respect to audience, goal, style, author perspective, polyphony, rhetoric, logical structure, use of tools, inclusion of specific linguistic and graphical elements, language and terminology, etc. The text must be about 4000 words long and the Reflection paper about 1000 to 1500 words. This assignment must be handed in via My Space. NB: The text as well as the comments must be your own original work and must not have been an earlier exam work, unless it has undergone considerable revision.

Links